1. Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów / spektakli jest Fundacja t: z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jemiołowej 74/1 , zarejestrowana pod numerem KRS 0000700471. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (w tym danych uczestników warsztatów i spektakli organizowanych przez Fundację oraz ich opiekunów prawnych) można zwracać się na adres e-mail: info@tedwukropek.pl. W Fundacji sprawami danych osobowych zajmuje się Wiceprezes Zarządu.
  2. Dane osobowe uczestników warsztatów i spektakli, w tym imię i nazwisko, wiek, czy numer PESEL, będą przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru uczestników oraz do sporządzenia niezbędnej i koniecznej dla działalności Fundacji dokumentacji. Będzie to niezbędne do wykonania zadań realizowanych przez Fundację w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora.
  3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zorganizowania uczestnictwa w naszych warsztatach / spektaklach.
  4. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą instytucje uprawnione przez odpowiednie przepisy prawa. Mogą to być również osoby zaangażowane w przeprowadzenie warsztatów i organizację spektakli. Osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Fundacji posiadają upoważnienie do takich czynności.
  5. Dane będą przechowywane przez okres trwania warsztatów / spektakli i po ich zakończeniu, ale nie później niż do ostatniego dnia roku, następującego po roku, w którym odbyła się dana edycja naszych warsztatów / spektakli. W przypadku, gdy Fundacja przetwarzać będzie Wasze dane tylko w oparciu o Waszą zgodę, wówczas będzie ono realizowane bezterminowo chyba, że wycofacie zgodę.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
  7. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji programu warsztatów / spektakli może być równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach / spektaklach.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie uznania, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.